California T е наг­ле­ден урок за то­ва как тур­би­ни­ран V8 да из­г­леж­да ка­то ат­мос­фе­рен.

Псев­до­па­зи­те­ли на „ду­ха на Ferrari” се нам­ръ­щи­ха, ко­га­то пре­ди 5 го­ди­ни ком­па­ни­я­та пус­на California. Оче­вид­но смя­та­ха, че съз­да­ва­не­то на от­но­си­тел­но прак­ти­чен каб­ри­о­лет не е ра­бо­та за Ferrari. Въп­ре­ки че ня­кои от ве­ли­ки­те пред­ход­ни мо­де­ли ка­то 330 GTS и 250 GT California са точ­но в та­зи фор­ма. Всъщ­ност California е един от най-доб­ре про­да­ва­ни­те мо­де­ли на Ferrari. Се­га от­но­во се за­да­ва бу­ря, за­що­то но­ва­та California T раз­чи­та на тур­бо­ком­п­ре­сор. Въп­ре­ки че ня­кои от най-за­пом­ня­щи­те се мо­де­ли ка­то 288 GTO и F40 съ­що раз­чи­тат на тур­бо.

Ди­шай­те... не е ка­то да е ди­зе­лов SUV или не­що по­доб­но. От Ferrari зна­ят, че е рис­ко­ва­но да из­пол­з­ват тур­бо, ко­е­то ще про­ме­ни ти­пич­но­то усе­ща­не от ав­то­мо­би­ли­те им. Но то­га­ва за­що са го нап­ра­ви­ли? Вред­ни еми­сии. California T има са­мо 250 г/км, а ста­ри­ят V8 бе­ше с 299 г/км.

Хиб­рид­ни­ят KERS в LaFerrari е един от на­чи­ни­те за по­доб­ря­ва­не на ефек­тив­ност­та ­ всъщ­ност е по-ефек­ти­вен от тур­бо­то спо­ред из­пъл­ни­тел­ния ди­рек­тор на Ferrari Аме­део Фе­ли­са. Но съ­що та­ка е и по-скъп, сло­жен и те­жък. Съз­да­ва­не­то на свис­тящ дви­га­тел, кой­то да се усе­ща ка­то мо­де­рен аг­ре­гат Ferrari, съ­що не е тол­ко­ва лес­но. Дъл­го вре­ме са раз­ра­бот­ва­ли то­зи нов 3855-ку­би­ков V8 с ар­ти­ле­рийс­ки­те 560 к.с. Дос­та­тъч­ни, за да дър­жат на раз­с­то­я­ние до­сад­ни­те SL63 AMG. Дви­га­те­лят е из­к­лю­чи­тел­но ком­пак­тен, раз­по­ло­жен цен­т­рал­но и из­ця­ло зад пред­ни­те ко­ле­ла на California.

Съ­що та­ка при за­хап­ва­не­то на 7500 об/мин по­лу­ча­ва­те дос­та сти­му­ли­ращ звук. Не е ка­то свис­те­не­то на 458, не, но то­ва е раз­ли­чен тип ко­ла. По-ти­ха, по-хар­мо­нич­на и не тол­ко­ва аг­ре­сив­на. Ка­то ця­ло то­ва е мно­го сдър­жа­на ма­ши­на за ата­ку­ва­не до­ри и на не­рав­ни за­вои. Но срав­не­на с ори­ги­нал­на­та California, ин­же­не­ри­те са про­ме­ни­ли кор­мил­но­то уп­рав­ле­ние. Ис­ка­ше ми се да не го бя­ха пи­па­ли.

Во­зи­я­та все пак е бли­зо до съ­вър­ше­на­та. Въп­ре­ки уп­рав­ле­ни­е­то на­чи­нът, по кой­то ко­ла­та аб­сор­би­ра как­то го­ле­ми­те път­ни не­рав­нос­ти, та­ка и мал­ки­те, е фе­но­ме­на­лен. Та­ка че на­ис­ти­на се усе­ща ка­то стра­хот­на и оба­я­тел­на GT спор­т­на ко­ла. Все пак имах чув­с­т­во­то, че ка­рам Ferrari с дос­та де­бе­ли ръ­ка­ви­ци и та­пи за уши. Не­съм­не­но­то мар­ка­та от Ма­ра­не­ло ще ка­же, че то­зи му­ти­рал ха­рак­тер е под­хо­дящ за ежед­нев­на ко­ла. Но на­ли FF е все­кид­нев­на­та, а там чув­с­т­во­то е прек­рас­но. След шо­фи­ра­не­то ми Фе­ли­са ме по­пи­та как­во мис­ля, и аз му из­ло­жих те­зи ар­гу­мен­ти. Той от­вър­на, че FF е по-спор­т­но­то. Съ­що и по-скъ­по­то. Фе­ли­са до­ба­ви, че FF не е прив­ляк­ло тол­ко­ва но­ви кли­ен­ти, кол­ко­то от Ferrari са ис­ка­ли, до­ка­то California щед­ро ги дос­та­вя.

Ку­пу­ва­чи­те оп­ре­де­ле­но ще ха­ре­сат све­жа­та ви­зия. Фо­тог­ра­фът ни Ро­у­ън ка­за, че пред­на­та част е враж­деб­на за сни­ма­не в дви­же­ние, но вед­на­га му от­вър­нах, че мно­го мал­ко хо­ра ще гле­дат California от­п­ред, та­ка че ня­ма зна­че­ние. При сгъ­нат пок­рив ба­гаж­ни­кът има не­ло­ши раз­ме­ри и се уве­ли­ча­ва при бу­та­не­то на зад­ни­те се­дал­ки. По прин­цип, ко­га­то тес­т­ва­ме Ferrari, не ко­мен­ти­ра­ме ба­гаж­но­то прос­т­ран­с­т­во, но не заб­ра­вяй­те, че то­ва Ferrari е за хо­ра, ко­и­то обик­но­ве­но не си ку­пу­ват Ferrari.

Под ка­па­ка

  • 3855-ку­би­ков
  • V-об­ра­зен
  • 8-ци­лин­д­ров мо­тор с
  • двой­но тур­бо и 560 к.с.

Източник: http://www.monitor.bg