McLaren P1 и Porsche 918 Spyder. Ос­вен оче­вид­ни­те ка­чес­т­ва, ле­жа­щи вър­ху го­ло­то пар­че ис­пан­с­ки ас­фалт, то­ва са две­те ко­ли, ко­и­то из­ди­гат ду­ма­та „из­к­лю­чи­те­лен” до най-дъл­бо­ки­те и тъм­ни не­бе­са на лин­г­вис­ти­ка­та. Хи­пер­бо­ла­та мо­же да бъ­де опа­сен спо­соб, но в то­зи слу­чай е на­пъл­но оп­рав­да­на.

Об­ща­та им це­на над­х­вър­ля 3 ми­ли­о­на ле­ва, а ста­е­на­та мощ­ност от кон­с­ки си­ли е дос­та­тъч­на да за­вър­ти Ев­ро­па око­ло ос, за­ко­ва­на в цен­тъ­ра на Гер­ма­ния. Две­те раз­по­ла­гат с тол­ко­ва вър­хо­ви хиб­рид­ни тех­но­ло­гии, на­тъп­ка­ни в ак­тив­ни­те ае­ро­ди­на­мич­ни ка­ро­се­рии, че прос­то из­цеж­дат бъ­де­ще­то през аус­пу­си­те от Ин­ко­нел. То­ва, в ко­е­то се вглеж­да­ме най-под­роб­но, е дес­ти­ла­ци­я­та на ин­те­лек­ту­ал­но мо­гъ­щес­т­во на про­фе­со­ри­те по су­пер­ко­ли. Днес две­те се сре­щат за пър­ви път в един и съ­щи ден на ед­но и съ­що тра­се. Ако тряб­ва да бъ­да от­к­ро­вен, усе­щам поз­на­ти кон­вул­сии на при­тес­не­ние.

Пър­ва­та при­чи­на за то­ва е, че две­те прив­ли­чат вни­ма­ние ка­то ба­ра­ку­да в ак­ва­ри­ум за злат­ни риб­ки, та­ка че вся­ка не­точ­ност би би­ла твър­де пуб­лич­на и не на пос­лед­но мяс­то ­ ка­тас­т­ро­фал­но скъ­па. Дру­га­та при­чи­на за сдър­жа­ност­та ми е, че пос­лед­ния път, ко­га­то ка­рах McLaren P1, той се опи­та да ме из­п­люе от мок­ра ев­ро­пейс­ка ма­гис­т­ра­ла при 130 км/ч.

Си­ту­а­ция, ко­я­то мо­же­ше да се пре­вър­не в един от най-крат­ки­те и фи­нан­со­во не­из­год­ни тес­то­ве в ис­то­ри­я­та. Ов­ла­дя­ва­не­то пред­с­тав­ля­ва­ше три­умф на ин­с­тин­к­ти­те за оце­ля­ва­не над уме­ни­я­та и ни кос­т­ва­ше две лен­ти и 20-ми­нут­но ле­де­но мъл­ча­ние от стра­на на глав­ния ре­дак­тор Тър­нър. Той, за не­щас­тие, се на­ми­ра­ше в дяс­на­та се­дал­ка по съ­що­то вре­ме, заг­ле­дан бе­зу­час­т­но в кар­бо­но­во­то ар­ма­тур­но таб­ло и мо­но­тон­но пов­та­рящ „Не”. За щас­тие сред стра­нич­ни­те ефек­ти на пост­трав­ма­тич­но­то стре­со­во раз­с­т­ройс­т­во бе­ше и пъл­но­то из­ли­ча­ва­не на то­зи епи­зод от съз­на­ни­е­то му.

За не­щас­тие из­бо­рът коя от две­те да ка­ра­те пър­во е ка­то из­бор на ав­то­ма­ти­чен пис­то­лет за без­г­риж­на иг­ра на рус­ка ру­лет­ка. Тряб­ва да ги ог­ле­даш мно­го със­ре­до­то­че­но, за да раз­бе­реш на­ме­ре­ни­я­та им. 918 из­г­леж­да мал­ко глу­па­во. Ко­ла­та е бя­ла, с ги­ган­т­с­ки трой­ки, за­ле­пе­ни на вра­ти­те и ка­па­ка, и чер­ве­ни шар­ки, из­ли­ва­щи се от фа­ро­ве­те, по­доб­но на грим, пос­та­вен при 160 км/ч.

Най-вър­хов­на­та и ши­зоф­ре­нич­но бър­за се­рий­на ко­ла на Porsche май не се нуж­да­е­ше от бой­на ук­ра­са в стил „Виж ме”. Аб­с­т­ра­хи­рай­те се от фин­тиф­люш­ки­те и ще съз­ре­те злия за­ми­съл, под­си­лен от кон­т­рас­ти­ра­щи­те въг­ле­род­ни па­не­ли за пок­ри­ва, чер­ни­те спой­ле­ри и ин­дус­т­ри­ал­на­та сек­ция в кър­ма­та. Къ­сич­ки­те из­пус­ка­тел­ни пе­рис­ко­пи тръг­ват от цен­тъ­ра на ат­мос­фер­но зах­ран­ва­ния 4,6-лит­ров V8, за да про­ни­жат гръд­ния кош на ко­ла­та. Зад­но­то кри­ло в мо­мен­та е плът­но при­тис­на­то към тя­ло­то.

Кон­к­рет­ни­ят ек­зем­п­ляр включ­ва па­кет Weissach – оп­ция, ко­я­то за­ли­ча­ва още 41 кг от тег­ло­то. При не­го джан­ти­те са от маг­не­зий, ла­ге­ри­те – от ке­ра­ми­ка, стел­ки­те, та­пи­це­ри­и­те и дру­ги­те не­нуж­ни не­ща са раз­ка­ра­ни. По-ос­тър ва­ри­ант на и без то­ва ос­т­ра ка­то бръс­нач ко­ла. Ня­ма как да ви­ди­те два­та елек­т­ро­мо­то­ра, ко­и­то пра­вят от пор­ше­то ко­ла с двой­но пре­да­ва­не. Еди­ни­ят е вкли­нен меж­ду 7-сте­пен­на­та PDK тран­с­ми­сия и бен­зи­но­вия дви­га­тел, а дру­ги­ят е не­пос­ред­с­т­ве­но зад пред­ния ба­гаж­ник. И два­та са си там. В тех­ни­чес­ко от­но­ше­ние е мно­го спе­ци­ал­на, без ни­как­во съм­не­ние. И все пак из­г­леж­да при­я­тел­с­ки нас­т­ро­е­на хи­пер­ко­ла. Ако та­ко­ва не­що съ­щес­т­ву­ва.

P1 е съв­сем раз­лич­на ис­то­рия. Из­г­леж­да пред­на­ме­ре­но зъл. Ли­ла­ви­ят цвят е по-тъ­мен от чер­на дуп­ка, фи­зи­чес­ки из­г­леж­да по-ма­лък от 918, по-пла­шещ.

Ня­ма и грам из­лиш­ни тлъс­ти­ни

Вся­ка из­вив­ка и гън­ка има ае­ро­ди­на­мич­на фун­к­ция – от кап­ко­вид­на­та фор­ма на шо­фьор­с­кия пок­рив до вен­ти­ла­ци­он­ни­те от­во­ри в ка­па­ка, ко­и­то из­бут­ват го­ре­щия въз­дух на­го­ре и да­ле­че от ра­ди­а­то­ри­те, ка­то ос­та­вят спе­ци­а­лен ка­нал за всмук­ва­не на сту­ден кис­ло­род за пок­рив­ния шнор­хел към мо­то­ра. Има са­мо един елек­т­ро­мо­тор, с тег­ло 26 кг, раз­по­ло­жен след 3,8-лит­ро­вия V8 и ра­бо­тещ в син­х­рон с по­доб­на 7-сте­пен­на SSG ско­рос­т­на ку­тия. И да, зад­виж­ва са­мо зад­ни­те ко­ле­ла. По­доб­но на 918, ги­ган­т­с­ка­та под­ко­ва на зад­но­то кри­ло за­се­га е в сва­ле­на по­зи­ция. Ня­ма да ос­та­не там дъл­го.

Най-ве­че за­що­то е вре­ме да раз­бе­ра да­ли най-бър­зи­ят McLaren е тол­ко­ва бу­ен, кол­ко­то си спом­ням от пъ­ту­ва­не­то ни до „Спа”. За ня­кол­ко ми­га ос­та­вам без ду­ми. По-бърз е от P1. Са­мо драг ко­ли­те, ко­и­то съм ка­рал, мо­гат да се срав­ня­ват с ус­ко­ре­ни­е­то от мяс­то. Чис­то сцеп­ле­ние, без пре­вър­та­не на гу­ми, ба­лис­ти­чен тла­сък. На­чи­нът, по кой­то ско­рос­т­на­та ку­тия сме­ня пре­дав­ки, е по-бърз, от­кол­ко­то ми­съл­та мо­же да въз­п­ри­е­ме. А по­ло­же­ни­е­то, в ко­е­то 918 пос­та­вя ско­рост­та, е от­час­ти тол­ко­ва не­ре­ал­но, кол­ко­то в ком­пю­тър­на иг­ра.

Пъл­ният текст на че­те­те в но­вия брой на спи­са­ние BBC TopGear Бъл­га­рия.

McLaren P1

 • 3,8-лит­ров
 • V8-би­тур­бо
 • бен­зи­нов мо­тор
 • 916 к.с. мак­си­мал­на мощ­ност
 • 900 Нм мак­си­ма­лен вър­тящ мо­мент
 • 7-сте­пен­на
 • тран­с­ми­сия с дво­ен съ­е­ди­ни­тел
 • 2,8 се­кун­ди ус­ко­ре­ние от 0 до 100 км/ч
 • 350 км/ч мак­си­мал­на ско­рост
 • 8,3 л на 100 км сре­ден раз­ход на го­ри­во
 • 194 г/км еми­сии на СО2
 • 1395 кг тег­ло на ав­то­мо­би­ла
 • 1,9 ми­ли­о­на ле­ва це­на на мо­де­ла

Източник:  http://www.monitor.bg