Министерският съвет прие Проект на постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2021 година. Със Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет се осигуриха допълнителни разходи за Министерство на културата в размер до 16 700 000 лева за сметка на средствата от резерва по ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за държавния бюджет за 2021 г., предвидени по централния бюджет за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други. 

Допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата са предвидени по програма „Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование”, бюджетна програма „Национален фонд „Култура”. 

Целта на предложения проект на Постановление е осигуряване на средства за финансова подкрепа на артисти – изпълнители в областта на театралното, танцовото, цирковото, визуалните изкуства, упражняващи свободни професии; на частни професионални организации в областта на изкуствата и в областта на любителското творчество; на творчески проекти в областта на визуалните изкуства и други в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка; за компенсиране на увеличени разходи за електрическа енергия на държавни, общински и регионални институти.  

Разпределението на средствата е следното: 2 400 000 лв. за финансова подкрепа на артисти – изпълнители в областта на театралното, танцовото, цирковото, визуалните изкуства, упражняващи свободни професии в условията на извънредна епидемична обстановка, с включени разходи за персонал в размер до 340 560 лв. В тази връзка Национален фонд „Култура” ще обяви сесии за подпомагане на артисти - изпълнители по програми. 8 400 000 лв. са предвидени за финансова подкрепа на частни професионални организации в областта на изкуствата и в областта на любителското творчество. Ще бъде допълнен наличният ресурс на Национален фонд „Култура” за частни професионални организации в областта на изкуствата и за разработването на нова програма за любителско творчество, която да обхваща организации, недопустими по другите икономически мерки на правителството за справяне с Ковид кризата. 

900 000 лева са осигурени за финансова подкрепа на творчески проекти в областта на визуалните изкуства и други в периода на извънредното положение или извънредна епидемична обстановка, в тази част разходи за персонал – до 160 000 лв., предназначени за администриране на проектните предложения.

5 000 000 лева са осигурени за компенсиране на увеличени разходи за електрическа енергия на държавни, общински и регионални институти. Приоритетно ще се подкрепят музеи и художествени галерии, които съхраняват и представят движими културни ценности, по-голямата част от които – национално богатство.

Министерството на културата изказва благодарност към Министерството на финансите за доброто партньорство и съдействието за осигуряването на допълнителни средства в подкрепа на културния сектор по време на пандемията от Ковид-19.

 снинмка: btvnovinite.bg