В рамките на подготовката на Програма за София са направени анализи на актуалното състояние на транспортната инфраструктура в Столична община.

Анализите са част от пространно проучване на различните аспекти на градското развитие на столицата, което започнахме да ви представяме поетапно миналата седмица. На 15 февруари публикувахме актуалните тенденции в развитието на икономиката, населението и обитаването в Столична община. Следващата седмица ще представим анализите на социалната и културната инфраструктура, а впоследствие и на околната среда. 

При подготовката на анализите екипът на Софияплан използва богата база данни, събрана при създаването на Визия за София. Освен това тя е допълнена и надградена с актуална информация за развитието на града през последните години. Целта е на базата на анализите да бъдат избрани най-важните за града проекти, които могат да кандидатстват за финансиране в новия програмен период на ЕС от 2021 до 2027 година. 

Транспорт 

Експлоатационното състояние на уличната мрежа в Столична община постепенно се подобрява. Липсващите връзки от първостепенната улична мрежа се доизграждат през последното десетилетие, но все още изостават спрямо темповете на разрастване на града и на моторизацията на населението. Последните данни за новорегистрираните и дерегистрираните автомобили в Столична община показват, че степента на моторизация е скочила от 515 авт./1000 души в края на 2016 г. на 663 авт./1000 души през 2020 година. Това е увеличение от 28.7%. За сравнение много от големите европейски градове имат нива на моторизация под 450 авт./1000 души.  

Пешеходната свързаност в рамките на отделните градски зони е добра, но част от зоните са изолирани една спрямо друга. По този начин пешеходните маршрути на кратки разстояния често са значително удължени, което ограничава този тип придвижване. Големите инфраструктурни обекти в града нерядко се явяват бариери, възпрепятстващи свободното пешеходно движение.

В някои случаи пространствената изолираност води до социална такава, както и до липса на достъп до базови услуги на близко пешеходно разстояние.  Наблюдава се тенденция за плавно намаление на пътуванията с обществен транспорт, независимо от пускането на метрото. Градският транспорт все още е доминиращата форма на придвижване, но увеличаването на дела на пътуващите с метро не успява да компенсира спада при останалите видове обществен транспорт, въпреки инвестициите в масовото обновяване на превозните средства.

Общото намаление на годишния брой пътници с обществения транспорт за периода 2011 - 2017 г. е 8,6 процента.  

Велосипедният транспорт има огромен потенциал за развитие, тъй като делът му в транспортния микс все още е незначителен - между 1% и 2% според последните проучвания от 2017 и 2020 година.

Основната бариера е инфраструктурна, тъй като в момента центърът и основните бизнес зони не са достъпни за голяма част от населението през качествена и безопасна веломрежа. Реализирането на мрежа от безопасни, обособени трасета първо по главните радиални направления към центъра, както и обвързването ѝ с вече съществуващата велосипедна инфраструктура, са най-важните стъпки към повишаването на атрактивността на велосипеда като средство за ежедневно придвижване.  

Пълният анализ на тема “Транспорт” с графики и карти можете да разгледате на интернет страницата на Програма за София .