Приблизително същото е увеличението на относителния дял на домакинствата, използващи широколентов достъп (2,9 процентни пункта), като делът достига до 56,5%, или почти всички домакинства, имащи достъп до глобалната мрежа, са с осигурена бърза и надеждна връзка. За петгодишен период относителният дял на домакинствата с достъп до интернет се е увеличил с 23,6 процентни пункта, а използването на широколентова връзка бележи ръст от 30,5 процентни пункта. С най-висок дял на домакинствата с достъп до интернет – 63,4%, е Югозападният район, където е и столицата. След него се нареждат Северният централен и Южният централен район, съответно с 59,6 и 54,2%. От тенденцията за страната значително изостават домакинствата от Северозападния район, където 43,8% от тях имат достъп до интернет.

50,8% от регулярните интернет потребители използват мобилно устройство за достъп до интернет извън дома и работното място чрез мобилните телефонни мрежи или публичен WiFi достъп. От тях 84,3% - чрез мобилен телефон, 56,4% - чрез портативен компютър, и 6% - чрез друго мобилно устройство за достъп до интернет. Увеличава се делът на хората, които пазаруват онлайн за лични цели – 16,6% от лицата на възраст 16 - 74 навършени години са направили онлайн покупки през последните дванайсет месеца, което е с 4,5 процентни пункта повече спрямо предходната година. Най-често онлайн се купуват дрехи и спортни стоки, като 72,5% от пазарувалите по интернет са купили такива артикули. На следващо място е купуването на стоки за дома (31,3%) и покупките, свързани с пътувания или хотелски резервации (28,0%).

Най-често обаче се използват офлайн методи за плащане на поръчаните през интернет стоки или услуги - през 2014 година 60,2% от тях са заплатили без използването на интернет. През 2014 година 53,7% от населението на възраст 16 - 74 навършени години е използвало интернет всеки ден или поне веднъж седмично, сочи проучването на Националния статистически институт (НСИ). Запазва се тенденцията на растеж в регулярното използване на интернет, като на база предходната година е налице ръст от 2,5 процентни пункта, а в сравнение с 2010 г. - ръст от 12,1 процентни пункта. Същевременно се наблюдава спад в дела на лицата на възраст 16 - 74 навършени години, които никога не са използвали интернет - от 51,2% през 2010 г. до 37,1% през 2014 година. Изследването за използването на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) от домакинствата се провежда във всички държави - членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява международна съпоставимост на резултатите.

Информация: вк-Монитор