Съвета за Електронни Медии (CEM) с решение от 14 Януари отказа лиценз на телевизия Филм+, собственост на БГ САТ.

Въпросният канал бе заменен първоначално от F+, който в крайна сметка получи лиценз и стана нов канал, а филм+ бе спрян.

Филм+ обаче в края на миналата година тръгна отново в мрежата на Булсатком с нова програмна включваща само филми.

И вероятно за това от Бг сат са искали и регистриране на канал, но от СЕМ отказват.

Ето и пълният текст на решението на СЕМ:

Заявлението е подадено от “БГ САТ” АД, ЕИК 123092763 и съдържа искане за регистрация за доставяне на аудио-визуална услуга с наименование (търговска марка) “Film +”, с национално покритие за територията на страната, със специализиран  (филмово-развлекателен) програмен профил и 24 часова дневна продължителност.

Съветът за електронни медии констатира недостатъци в документацията на заявителя, а именно: липсват удостоверенията по чл. 87, ал. 6 от ДОПК,  издадени от НАП и общинска администрация; представеният програмен проект не отговаря на легалната дефиниция в § 1, т. 29 от ДР на ЗРТ – липсва технологичен и финансов план; не са представени предварителни договори за отстъпени авторски права за защитени произведения в програмите и за отстъпени сродни права с организации за колективно управление на права; няма документи удостоверяващи структурата на капитала и разпределението на собствеността в него; не е приложен списък на допълнителните радио и телевизионни услуги или декларация, че дружеството не извършва такива и липсва списък на медийните предприятия, в които кандидатът е съдружник или акционер, съответно декларация, че не участва в такива предприятия.  На основание чл. 112, ал. 2 от ЗРТ на “БГ САТ” АД е изпратено писмо за отстраняване на констатираните нередности.

С писмото вх. № ЛРР-06-19-00- 735/27.12.2013 г., заявителят е отстранил част от пропуските – приложени са декларация от изпълнителния директор, че представляваното от него дружество не участва като съдружник или акционер в други медийни предприятия, декларация, че дружество не извършва допълнителни радио- и телевизионни услуги, както и копие на 2 стр. от книгата на акционерите с информация за структурата на капитала.

Представени са и споразумения, които включват условия на ползване на музикални подложки за предавания, шоу-програми, договор за документални филми и анекс с “Тандем Филм” ЕООД за 10 филма.  Съветът за електронни медии, след проверка на документацията, установи че до изтичане на законоустановеният 7-дневен срок за отстраняване на недостатъците (27.12.2013 г.), заявителят не е предоставил изискуемите,  съгласно чл. 111, ал. 1, т. 3 и т. 8 от ЗРТ документи -  удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК (от НАП и от общинска администрация) и програмен проект.  

Допълнително представените споразумения с условия за ползване на музика (с писмо вх. № ЛРР–06-19-00-735/27.12.2013 г.) не отстраняват констатирания недостатък по отношение на неуредените музикални и сродни права във филмите с организациите за колективно управление на права. В договора, сключен с “А Плюс Филмс” ЕООД за излъчване на 37 филма, е предвидена изрична клауза, която изключва уреждането от лицензодателя на музикалните права и правата, които са обект на защита на дружествата за колективно управление на авторските права на територията на Република България.

 

България. Това условие налага заявителят да уреди с организациите за колективно управление на права музикалните правата на тези филми. С оглед горното, Съветът констатира, че са налице пречки да извърши регистрация на “БГ САТ” АД – неотстраняване в срок на констатирани непълноти и нередовности.  СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ на основание чл. 32, ал. 1, т. 18, във връзка с чл. 125а, ал. 4, т. 3 от Закона за радиото и телевизията.

СЕМ РЕШИ:  

ОТКАЗВА регистрация на “БГ САТ” АД, ЕИК 123092763 като доставчик на аудио-визуална услуга медийна услуга с наименование “Film +”.   

Решението подлежи на обжалване чрез Съветът за електронни медии пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от датата на съобщаването му. 

 

Очаквайте подробности по тази тема.

 

* Текста решението на СЕМ е достъпно на сайта www.cem.bg