На заседание на 7 октомври Съвета за Електронни медии (СЕМ) прие промяна в дата за старт на телевизия БГ НЕС .Канала трябваше да стартира на 1 октомври, но вероятно поради неготовност канала не стартира.

Ето и решението на СЕМ:

"Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-142
07 октомври 2014 г.

Съветът  за  електронни  медии  на  свое  заседание,  проведено  на  07.10.2014  г.,  разгледа
уведомително писмо с вх. № ЛРР-06-19-00-51/30.09.2014 г.
Уведомлението  е  подадено  от  “БГНЕС”  ЕООД,    съдържа  искане  за
изменение  на  началната  дата  на  разпространение  (от  01.10.2014  г.  на  01.05.2015  г.)  за
телевизионната програма “BGNES (БГНЕС)”, поради удължаване на пробния период.
“БГНЕС”  ЕООД  притежава  Удостоверение  за  регистрация №  ЛРР-02-4-133-01  за
доставяне  на  аудио-визуална  медийна  услуга  с  наименование  “BGNES  (БГНЕС)”,
разпространявана  чрез  кабелни  електронни  съобщителни  и  спътникови  мрежи.  Началната
дата на разпространение е реквизит на  удостоверението за регистрация (съгласно чл. 125а,
ал. 5, т. 5 от ЗРТ) и настъпилите промени водят до  изменение на притежавания от “БГНЕС”
ЕООД разрешителен акт.
Съгласно ТТРТД – чл. 10, за извършване на промени, свързани с индивидуализиращите
данни за оператора, същият дължи заплащане на таксав размер на 150.00 лв.
С  оглед  изложеното  и  на  основание  чл.  32,  ал.  1,  т.16а,  във  връзка  с  чл.  125а,  ал.5  и
чл.125к, ал.4 от Закона за радиото и телевизията, СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ

Р Е Ш И:
І.  ИЗМЕНЯ

Удостоверение за регистрация № ЛРР-02-4-133-01 за  доставяне на аудио-визуална медийна услуга с наименование “BGNES (БГНЕС)”, разпространявана чрез кабелни
електронни  съобщителни  и  спътникови  мрежи,  издадено на  “БГНЕС”  ЕООД, както следва:
Началната дата на разпространение се променя от 01.10.2014 г. на 01.05.2015 г."