На заседание проведено на 25-ти септемри Съвета за Електронни Медии реши да заличи телевизия Виваком Арена по искане на БТК(Виваком). Виваком излъчваше 24/7 филми и спорт без реклами като беше достъпен единствено за абонатите на Виваком.

За момента не е ясно защо Виваком са решили да закрият собствения си канал. В медиините среди обаче се говори,че канала е продаден на друга фирма и ще продължи излъчване и чрез други оператори.

От Виваком все още не съобщили официално какво точно ще правят с Виваком Арена.

Ето и официалното решение на СЕМ:

"Съветът  за  електронни  медии  на  свое  заседание,  проведено  на  25.09.2014  г.,
разгледа  заявление  с  вх.  №  ЛРР-06-19-00-145/09.09.2014  г.  от  “БЪЛГАРСКА
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА  КОМПАНИЯ”  ЕАД,  ЕИК  831642181,  за заличаване  на
регистрацията  за  доставяне  на  аудио-визуална  медийна  услуга.  Към  заявлението  е
приложено решение на компетентния орган на управление.

 “БЪЛГАРСКА  ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА  КОМПАНИЯ”  ЕАД  притежава
Удостоверение  за  регистрация  №  ЛРР-02-4-011-01  за  доставяне  на  аудио-визуална
медийна  услуга  с  наименование  “Виваком  Арена”  (VIVACOM  ARENA)  със
специализиран  филмов  профил;  24  часа  продължителност;  с  национален  обхват;
разпространявана чрез кабелни електронни съобщителни и спътникови мрежи.

 Съветът,  като  взе  предвид  изричното  волеизявление  на  доставчика  за
преустановяване на дейността по създаване на “Виваком Арена” (VIVACOM ARENA)
намира, че не са налице пречки да прекрати регистрацията.

Заличаването на програмата  следва да бъде отразено и в Първи раздел на Публичния регистър на СЕМ.
С оглед изложеното и на основание чл.32, ал.1, т.16и т.16а и чл.125к, ал. 2 от
Закона за радиото и телевизията, СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ,

Р Е Ш И:

ЗАЛИЧАВА'регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна  услуга на
“БЪЛГАРСКА  ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА  КОМПАНИЯ”  ЕАД,  ЕИК  831642181.

ЗАЛИЧАВА програма  “Виваком  Арена”  (VIVACOM  ARENA),  със
специализиран  филмов  профил;  24  часа  продължителност;  с  национален  обхват;
разпространявана  чрез  кабелни  електронни  съобщителни  и  спътникови  мрежи  от
Раздел Първи на Публичния регистър, поддържан от СЕМ."