Комисията за защита на конкуренцията наложи санкция на БТК в размер на над 3,7 милиона лева. Причината е твърденията на „Източна телекомуникационна компания", че БТК неправомерно е прекратила договор за взаимно свързване на обществени електронни съобщителни мрежи. Това съобщават от КЗК на официалната си страница.
Комисията установи, че БТК е извършила злоупотреба с господстващо положение, състояща се в косвено налагане на извъндоговорни нелоялни търговски условия в отношенията между страните, което води до тяхното преустановяване и възпрепятства осъществяването на конкурентна стопанска дейност, и прилагане на различни условия за едни и същ вид договори по отношение на определени партньори, при което те се поставят в неравностойно положение като конкуренти, с които се предотвратява, ограничава и нарушава конкуренцията и се засягат интересите на потребителите.

Анализът на договорните клаузи показва, че въпреки формалната равнопоставеност, договорът е едностранно прекратен от БТК на основания, които към момента на прекратяването са спорни между страните. Поведението на БТК е продиктувано от пазарната мощ на дружеството, която му позволява да наложи нелоялни и неравнопоставени условия извън формалните отношения, предвидени в договора между страните. "Източна телекомуникационна компания"АД е лицензиран далекосъобщителен оператор, предлагащ широк кръг от комуникационни решения - гласови услуги, високоскоростен достъп до интернет, а също така и наети линии, MAN услуги и виртуални частни мрежи. Източна телекомуникационна компания притежава лиценз за фиксирана телефония, който дава право на компанията да изгражда, поддържа и използва далекосъобщителна мрежа и да предоставя гласова услуга с национално покритие, както и лиценз за достъп до гласова телефонна услуга чрез избор на оператор.

Информация: КЗП/Блиц

*Снимка: Архив