Общината на град Хасково тези дни получи лиценз за стартиране на регионална телевизия. Новата телевизия се казва "Телевизия Хасково" и ще излчва 12 часа на ден.
Канала ще се излъчва за региона чрез кабелните оператори като профилът му ще бъде политематичен.

Ето и решението на СЕМ:

"Р Е Ш И:

І. ДА РЕГИСТРИРА като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор) Община Хасково, ЕИК 000903946.
II. ДА ВПИШЕв Първи раздел на Публичния регистър:

1. Телевизионна програма с:

Наименование (търговска марка):   “Телевизия Хасково”
Способ на разпространение:  чрез кабелни електронни съобщителни мрежи;
Териториален обхват:     регионален (област Хасково);
Програмен профил:  общ (политематичен);
Продължителност на програмата:    12 часа;
Начална дата на разпространение:   от датата на регистрацията;

2. Данни, касаещи оператора:

Наименование:  Община Хасково;
Седалище и адрес на управление:   град Хасково, пл. Общински № 1;
Органи на управление:

       Георги Иванов Иванов – кмет;
       Общински съвет – Хасково;

Вид оператор:  обществен.

ІІI. Община  Хасково  се  задължава  да  създава  телевизионна  програма  „Телевизия Хасково” при спазване на общите изисквания на чл.125а, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията, а именно:

1. Спазване на принципите по чл. 10 от ЗРТ;
2. Зачитане на човешкото достойнство;
3.  Осигуряване  на  определеното  съотношение  в  рамките  на  годишното  програмно време, предназначено за европейска продукция, кактои за произведения, създадени от независими продуценти;
4. Закрила на децата;
5. Спазване на авторските и сродните права съгласнодействащото законодателство;
6. Предоставяне на информация на Съвета за електронни медии. "


Решението на СЕМ е достъпно и на сайта www.cem.bg

В Хасково има и още една регионална телевизия Етв - на оператора Еском.