СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

Дата: 31.08.2014 г.

Позиция на Асоциацията на телевизионните продуценти по казуса между продуцентска компания „Камера” и актьори, участвали в  телевизионни продукции на компанията

През последните дни се появиха редица публикации в медиите, свързани с възникналия спор за неуредени плащания между продуцентска компания „Камера” и актьори, участвали в техни продукции за телевизия bTV.

Асоциацията на телевизионните продуценти е обезпокоена от това, че случаят се тълкува от медиите по начин, който уронва доброто име и престижа на редица авторитетни хора. Подобни събития хвърлят сянка върху имиджа на бизнеса като цяло и предотвратяването им е въпрос не само на добра воля, но и на единни стандарти и ясна регулация на отношенията между всички субекти, въвлечени в процеса – телевизии, продуцентски компании и професионалисти, работещи в лично качество.

Телевизионната и филмовата индустрии в България се развиват в изключително трудни условия – ограничен пазар, липса на достатъчно източници на финансиране, икономическа криза, която рефлектира върху развитието на всички сфери на бизнеса. Тези фактори неминуемо оказват влияние върху безпрепятственото и стриктното спазване на договорните отношения между всички страни, ангажирани в реализацията на един проект.

В тези изключително трудни условия е от интерес на всички страни да си сътрудничат максимално за разрешаването на възникналите проблеми при реализацията на съвместните им проекти. Поддържането на коректност в отношенията е от първостепенна важност, още повече когато тя касае публични личности с високо обществено доверие – продуценти, актьори, медийни ръководства и др.

Като обществена организация, която защитава интересите на работещите в този сектор, Асоциацията на телевизионните продуценти се ангажира да съдейства и посредничи за бързо решаване на възникналите трудности и неуредени отношения, като инициира поредица от срещи с представители на всички заинтересовани страни.

Случаят дава основание да бъде направена и една по-широка дискусия, свързана с начина, по който функционира пазара и защитата на авторските права.

Евтим Милошев
Председател на Асоциацията на телевизионните продуценти