Съвета за електронни медии, на заседание провело се вчера 4 Февруари, издаде лиценз на BNT HD за излъчване чрез DVB-T.

BNT HD ще бъде със специализиран програмен профил (спортно - развлекателен), с национален обхват на разпространение издаден за срок от 15 години, считано от датата на издаването. 

Етои цялото решение на СЕМ:

"На  основание  чл.  32,  ал.  1,  т.  19,  във  връзка  с  чл. 45,  ал.  3  от  Закона  за радиото и телевизията, СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ

Р Е Ш И:

І.  ИЗДАВА на  БЪЛГАРСКАТА  НАЦИОНАЛНА  ТЕЛЕВИЗИЯ,  ЕИК 00072350,  лицензия  за  доставяне  на  аудио-визуална  медийна  услуга
чрез  електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване на предприятие, на което е издадено  разрешение  от  Комисията
за  регулиране  на  съобщенията  за  ползване  на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения
чрез мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване. 

Лицензията  се  издава  за  програма  с  наименование  “БНТ  HD”,  програмен профил  –  специализиран  (спортно-  развлекателен),  обхват  
на  разпространение национален и срок от 15 години, считано от датата на издаването й.
БЪЛГАРСКАТА  НАЦИОНАЛНА  ТЕЛЕВИЗИЯ  ще  осъществява  дейността си като национален обществен доставчик на аудио-визуални медийни услуги. "

 

Решението е налично и в сайта на СЕМ.
Очаква се BNT да поиска лиценз и за излъчване на канала чрез кабелни и сателитни мрежи.

Очаквайте още информация относно новия канал BNT HD.