Съветът за електрони медии СЕМ отказа да издаде лиценз на музикалната телевизия БГ Топ Мюзик. Според СЕМ канала е излъчван незаконно и няма пълна документация.

БГ Топ Мюзик е новото име на телевизия Поп Кор, която спря излъчване през 2013-та година. Канала се излъчва основно в мрежата на Булсатком и e собственост на БГ ТОП МЮЗИК ЕООД.

Освен този канал БГ ТОП МЮЗИК ЕООД разпространява и Дестинация.БГ,  Хоби  ТВ  и  Хоби  Лов, които обаче си имат лицензи.

Припомням,че каналите Хоби ТВ  и  Хоби Лов бяха собственост на БГ САТ както и телевизия Поп кор, но през 2013-та преминаха към БГ ТОП МЮЗИК ЕООД.

Ето и пълното решение на СЕМ:

"СЪВЕТЪТ  ЗА  ЕЛЕКТРОННИ  МЕДИИ  на  свое  заседание,  проведено  на
27.02.2014 г., разгледа административна преписка, образувана по заявление вх. № ЛРР-06-19-00-735/15.11.2013 г.
Заявлението  е  подадено  от  БГ  ТОП  МЮЗИК  ЕООД, ,  за
регистрация  за  доставяне  на  аудио-визуална  медийна  услуга  с:   наименование  –  “БГ
Топ  Мюзик”,  разпространение  –  чрез  сателит,  покритие  –  национално,  програмен
профил  –  специализиран   (музикален)  програмен  профил,  начална  дата  на
разпространение – от датата на регистрацията, продължителност - 24 часа.
Съветът  за  електронни  медии  е  констатирал  недостатъци  в  документацията  на
заявителя.  На  основание  чл.  112,  ал.  2  от  ЗРТ  е  изпратено  писмо  за  отстраняване  на
констатираните  нередности.  С  писмо  от  11.11.2013  г. кандидатът  е  предоставил
допълнително  документи  -   удостоверение  за  актуално състояние  от  06.11.2013  г.;
удостоверения  по  чл.  87,  ал.  6  от  ДОПК  от  НАП  и  от  общинска  администрация  от
06.11.2013  г.;  програмен  профил,  проект  и  концепция;  декларация  от  управителя  и
едноличен  собственик  на  капитала,  че  представляваното  от  него  дружество  създава
телевизионните  програми  Дестинация.БГ,  Хоби  ТВ  и  Хоби  Лов;   декларация,  че
дружеството не извършва допълнителни услуги; уведомление от Патентно ведомство за
регистрация  на  марката.  Приложена  е  и  декларация  от управителя  и  едноличен
собственик  на  капитала,  че  в  програмата  на  БГ  ТОП  МЮЗИК  ЕООД  няма  да  бъдат
използвани  произведения  без  пряко  уредени  авторски  права  и  няма  да  използват
произведения  от  репертоара  на  дружествата  за  колективно  управление  на  права  –
Музикаутор, Профон, Филмаутор.
В  програмните  документи  е  заявено,  че  дружеството  ще  продуцира  нови
видеоклипове на български поп музиканти. Към тях са приложени 40 удостоверения от
автори на текст, на музика, на аранжимент за песни,от изпълнители и продуценти на
аудио-визуални музикални произведения, че предоставят правото за тяхното излъчване
в ефира на телевизията. Според програмните документи именно тези удостоверения от
автори  на  музика,  текст,  аранжимент  и  изпълнители  ще  покрият  музикалното
съдържание на бъдещата програма.
Междувременно  е  установено,  че  доставчикът  е  започнал  да  предоставя  за
разпространение програмата  без  да  притежава  регистрация  за това. Длъжностни  лица
на  СЕМ  са  направили  записи,  както  и  е  съставен  акт  за  установяване  на
административно  нарушение.  Поради  констатирано  излъчване  на  автори,  които  са
членове на Музикаутор, копие от записите са предоставени на сдружението. С писмо от
16.01.2014  г.  Музикаутор  уведомява  СЕМ,  че  програмата  съдържа  произведения  от
репертоара  му;  прилага  и  договори  с  носители  на  права,  чиито  произведения  са
разпространени. Нещо повече, по повод на проверката, правена от Музикаутор, едно от
2 лицата, за които доставчикът твърди, че е отстъпилодиректно авторските и сродните
си права, информира Съвета, че не е преотстъпвало такива.

С писмо изх. ЛРР-10-24-00-6 (13)/31.01.2014 г., отново са изискани договори за
отстъпени  авторски  права  от  БГ  Топ  Мюзик  ЕООД.  С  писмо  от  05.02.2014  г.
дружеството  твърди,  че  е  уредило  директно  права  с  авторите  и  предоставя
удостоверения от автори на текст, музика, аранжимент, както и на изпълнителите на 10
от произведенията, за които Музикаутор твърди, че притежава права.

След като разгледа и обсъди всички документи по административната преписка,
СЕМ намира, че са налице пречки да регистрира БГ Топ Мюзик ЕООД като доставчик
на аудио-визуална медийна услуга с наименование „БГ Топ Мюзик”.

Съгласно чл. 111, ал.1, т.9 от ЗРТ, приложима с оглед препращащата разпоредба
на  чл.  125а,  ал.2  от  ЗРТ,  желаещите  да  се  регистрират  прилагат  към  заявлението  и
„предварителни  договори  за  отстъпени  авторски  права за  защитени  произведения  в
програмата и за отстъпени сродни права за разпространение на чужди програми.” От
документите по преписката се констатира, че БГ Топ  Мюзик ЕООД не е представило
договори  по  смисъла  на  закона.  Приложените  удостоверения  са  едностранни
волеизявления,  а  не  договори.  Законът  за  авторското право  и  сродните  му  права
предвижда отстъпването на право на ползване да се осъществява чрез договор (чл. 36 и
сл.).

Липсата  на  доказателства  за  надлежно  уредени  права, декларирано  от
управителя  неизползване  на  репертоар  на  МУЗИКАУТОР  и  ПРОФОН,  и  в  същото
време  констатираното  несъответствие  между  декларираното  и  действителното
положение, противоречи на изискванията на закона, ипо конкретно на разпоредбите, че
доставчиците разпространяват програмата си само с предварително уредени авторски и
сродни права (чл. 9 от ЗРТ).

С  оглед  горното,  Съветът  констатира,  че  са  налице  пречки  да  извърши
регистрация на БГ Топ Мюзик ЕООД – неотстраняване на констатирани нередовности.
СЪВЕТЪТ  ЗА  ЕЛЕКТРОННИ  МЕДИИ  на  основание  чл.  32,  ал.  1,  т.  18,  във
връзка с чл. 125а, ал. 4, т. 3 от Закона за радиотои телевизията

РЕШИ:
ОТКАЗВА регистрация  на  БГ  Топ  Мюзик  ЕООД,   като
доставчик на аудио-визуална услуга медийна услуга снаименование “БГ Топ Мюзик”.
Решението  подлежи  на  обжалване  чрез  Съветa  за  електронни  медии  пред
Върховния административен съд в 14 - дневен срок отдатата на съобщаването му."

*Решението е достъпно и на сайта на съвета за електронни медии СЕМ - www.cem.bg