Агенцията по заетостта (АЗ) и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) са в готовност да информират и консултират работниците и служителите, които предстои да бъдат освободени от „АЛС България“ ЕООД. Поводът е заявеното намерение на работодателя да прекрати дейността си в България. Видно от Информационната система за производства по несъстоятелност, дружеството „АЛС България“ е входирало искова молба за обявяване в несъстоятелност в Софийски окръжен съд.

Работниците и служителите ще бъдат консултирани за посредническите услуги на Агенцията по заетостта, чрез които могат да бъдат устроени възможно най-бързо отново на работа. Ще получат информация и за възможностите за трудова мобилност и придобиване на нови знания и умения чрез включване в обучения. От Инспекцията по труда ще ги запознаят с правата им по Кодекса на труда във връзка с прекратяване на трудовите правоотношения, свързани с изплащане на обезщетения, с документите, които следва да бъдат оформени и предоставени на работниците.

Екип на двете институции ще се срещне и с работодателя, за да го консултира за задълженията му по отношение законосъобразното прекратяване на трудовите правоотношения на работещите, процедурата за масови уволнения, обявяването на престой и за други задължения, свързани с трудовото законодателство. Ще се търси и неговото съдействие, за да може консултациите от страна на експертите на Агенцията по заетостта и Инспекцията по труда да бъдат осъществени на територията на производствените обекти на дружеството за удобство на работниците и служителите.

Към момента е установено, че работодателят няма задължения към работниците и служителите си.