В съответствие с нормативната уредба дружествата от групата на EVN България - “Електроразпределение Юг“, „EVN България Електроснабдяване“ и „EVN България Топлофикация“ ще внесат в КЕВР до края на месец март 2019 г. заявленията си за утвърждаване на нови цени на мрежови услуги, електрическа и топлинна енергия, които да са в сила от 01.07.2019 г.

Ценовото заявление на “Електроразпределение Юг“ ще бъде изготвено на база одобрените в Ценовото решение на КЕВР от 01.07.2018 г. необходими приходи за текущия регулаторен период, индексирани с:

* разликата между прогнозните количества пренесена енергия и реално достигнатите;

* разликата между прогнозната цена, заложена от КЕВР, по която разпределителните дружества купуват енергия за покриване на технологичните си разходи от Борсата, и цената постигната на борсовия сегмент „Ден напред“;

* разликата между прогнозни и реализирани разходи за инвестиции;

* инфлационен индекс;

* разходи, отразяващи реалните нива на цените на балансиращата енергия.

Ценовото заявление на “EVN България Електроснабдяване“ ще отразява необходимите приходи за обезпечаване на лицензионните задължения на компанията и изпълнението на дейности, възложени със закон. Това включва настъпилите промени в резултат на либерализацията на електроенергийния пазар в България, както и осигуряване на необходимите средства за изпълнение на държавната политика за енергийна ефективност.

Ценовото заявление на “EVN България Топлофикация“ ще включва:

* действащата към момента цена на природния газ на "Булгаргаз" ЕАД за I-во тримесечие на 2019 г.

* норма на възвръщаемост на капитала – на база на приетата от регулатора в решение Ц-10/01.07.2018 г.

* отчитане на реалните разходи на компанията към фонд „Сигурност на електроенергийната система“ в изпълнение на Закона за енергетиката;

* разходи, свързани с либерализацията на електроенергийния и газовия пазар, и разходи за балансиране съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия на КЕВР;

* одобряване на необходимите средства за изпълнение на държавната политика за енергийна ефективност.

В случай че до изтичане на срока за подаване на ценовите заявления (31 март 2019 г.) настъпят промени в нормативната рамка, те ще бъдат отразени от дружествата.