ЕРП Север приключи пореден етап от изграждането на въздушна кабелна мре-жа в местност Добрева чешма край Варна. Монтирани са нови железобетонни стълбове и проводници от усукан изолиран тип. С новопоставените елементи от електроразпределителната мрежа инвестицията в района от миналото лято до сега надхвърля 320 000 лева.

Електроразпределителното дружество стартира проекта за изграждане на въз-душна мрежа в Добрева чешма в отговор на засиленото строителство и нарас-налото търсене на жилищни обекти в местността. Новите съоръжения ще могат да поемат повишеното потребление и ще обезпечат сигурността на електрозах-ранването в района.Завърши и рехабилитацията на въздушната мрежа ниско напрежение в град Вълчи дол в област Варна. Инвестицията на ЕРП Север е на стойност над 70 000 лева и включва подмяната на около 5000 метра усукан изолиран провод-ник. Направена е експертна инспекция на стълбовната мрежа в града и са мон-тирани нови съоръжения в набелязаните участъци.

Електроразпределение Север е част от групата ЕНЕРГО-ПРО Варна. Дружест-вото управлява и поддържа електроразпределителна мрежа с обща дължина от 42 185 км. на територия от близо 30 000 кв. км и обхваща 9 административни области в Североизточна България - Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен.