79 институции кандидатстваха по проект „Красива България“ за финансиране и реализация на 98 предложения за подобряване на обществената среда, социалната инфраструктура и социалните услуги от резидентен тип. Кампанията се проведе в периода 23.10.2018 – 18.01.2019 г.

По трите мерки кандидатстваха 73 общини, 2 областни администрации и 4 други държавни институции. Проектните предложения за подобряване на обществената среда са 41, за социална инфраструктура – 51, а за социални услуги от резидентен тип - 6. Проектите предвиждат изграждането или ремонта на обекти на територията на 26 области и 77 общини. През 2019 г. средствата за финансиране на проектите по „Красива България“ са 3,3 млн. лв., които са осигурени от бюджета на Националния план за действие по заетостта на Министерството на труда и социалната политика.

По трите мерки ще се финансират проекти с бюджет между 60 000 и 400 000 лв. с ДДС, като се изисква съфинансиране от кандидатите. Всички предложения ще бъдат разгледани дали отговарят на условията за допустимост, след което ще бъдат оценени и класирани. Проектите, получили най-високи оценки, ще бъдат предложени за одобряване от Управителния съвет на проект „Красива България“ до края на февруари. Непосредствено след одобряването ще бъдат подписани споразумения за финансиране на обектите. След това ще се проведат процедури за избор на изпълнител и ще се пристъпи към изпълнение на проектите, което трябва да приключи до края на ноември.

През 2018г. по проект „Красива България“ се финансира обновяването и ремонтът на 61 общински сгради с общ бюджет 10,6 млн. лв. От тях 5 млн. лв. бяха осигурени по „Красива България”, а останалите 5,6 млн. лв. – от бенефициентите. При изпълнението на обектите беше осигурена заетост на 840 души.