Текстовете на Закона за хората с увреждания, които поставят хората с най-висока степен на увреждане и право на чужда помощ пред различен достъп до финансова помощ според вида на пенсията, трябва да бъдат преразгледани и променени. Това заяви днес омбудсманът Мая Манолова по време на учредителното събрание на Съвета за наблюдение на и за хората с увреждания.

Новият орган, създаден по силата на Закона за хората с уврежданията /ЗХУ/, има задачата да осъществява наблюдение за прилагане политиките за защита правата на тази уязвима група от обществото у нас, както и да съблюдава изпълнението на Конвенцията на ООН за хората с увреждания.

На форума стана ясно, че една от темите, с които Съветът ще се захване приоритетно, е именно искането за промяна на законовите текстове, които ощетяват хора с увреждания с определени видове пенсия. По изчисление на експерти, тези текстове засягат около 33 000 души, групирани най-общо в три групи - хората, които получават лична военноинвалидна пенсия - 170 души, пенсионерите, които получават наследствена пенсия с добавка за чужда помощ - 2 126 души и хора с увреждания, които получават лична пенсия за осигурителен стаж и възраст с добавка за чужда помощ - 30 342 души.

„Усещането за несправедливост е голямо и то би следвало да бъде преодоляно с добри законодателни решения. Това можеше да бъде направено още с преходни разпоредби в Закона за социалните услуги, но тогава не срещнахме разбиране от страна на МТСП, сега на старта на новата бюджетна процедура за 2020 г. тези несъответствия и недобри законодателни решения трябва да бъдат коригирани. Очакваме от министъра на труда и социалната политика да направи съответните финансови разчети, така че от 1 януари 2020 г. хората с увреждания да получават справедлива месечна подкрепа, така че да няма дискриминация между различните групи с увреждания“, категорична бе Манолова.

Освен проблема с месечната финансова подкрепа, общественият защитник открои още няколко акцента в работата на новия съвет: Информираността за ползването на личната помощ; асистентските услуги за хората с увреждания, които не попадат в обхвата на личната помощ, особено възрастните хора; медицинската експертиза и по-конкретно преразглеждане на предоставения срок, през който ощетените граждани могат да се явят на ТЕЛК по новите облекчени правила, приети през юни т.г.

По темата с влизането на механизма за личната помощ в сила Манолова за пореден път подчерта, че е получила много сигнали, в които хората се жалват, че не са достатъчно информирани за новите правила, че има неразбиране и бюрократични пречки, формално отношение от страна на социални работници - в резултат на което броят на хората, които са преминали през индивидуална оценка до средата на месец юни е 65 000 души.

„Лична помощ към тази дата са поискали 3 500 души. Изпълнителният директор на АСП докладва, че нови 25 000 са подали искане за индивидуална оценка“, съобщи общественият защитник.

„Настояхме да няма човек с чужда помощ, който да не бъде посетен от социален работник и да не бъде лично информиран от социалните служби за новите процедури, за да може от 1 септември 2019 г. да има личен асистент по Закона за личната помощ“, обобщи Мая Манолова. По думите й има проблеми в прилагането на нормативния акт, а не в текстовете му, затова ще се включи, заедно с организациите на хората с увреждания в процеса за информиране на гражданите.

„По-добре работата да бъде свършена сега - интензивно през юли и август, отколкото от 1 септември да има хора, които не са информирани, да започне едно обичайно прехвърляне на топката кой точно не си е свършил работата“, категорична бе тя.

Съветът за наблюдение още на учредителното си заседание извоюва първи успех - министърът на здравеопазването Кирил Ананиев пое ангажимент да отпаднат ограничителните срокове, през които ощетените граждани могат да се явят на ТЕЛК по новите правила при облекчена процедура.

„Аз съм категорично против правото на хората с увреждания, да се възползват от придобивки, да бъде ограничавано със срок. Да, този срок ограничава хората и спестява ресурс, но да се прави икономия от хора с увреждания е нечестно, несправедливо и цинично“, заключи Манолова.

На учредителното заседание присъстваха министрите на труда и социалната политика Бисер Петков, на здравеопазването Кирил Ананиев и неговата заместничка Жени Начева, ръководството на Комисията за защита от дискриминация, на Агенцията за социално подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за хората с увреждания, експерт от Националното сдружение на общините в Република България, представители на организации на и за хората с увреждания и др.

История на Съвета за наблюдение на и за хората с увреждания

Мая Манолова е първият председател на новосформирания орган, за зам.-председател беше избрана Ива Поповска от гражданската квота на НПО. Съветът за наблюдение се състои общо от 9 членове - двама представители, определени от омбудсмана на Република България – Мая Манолова и Диана Ковачева, двама представители, определени от председателя на Комисията за защита от дискриминация – Ана Джумалиева и Баки Хюсеинов, един представител на академичната общност, определен от Българската академия на науките – Стоян Ставру, както и четирима представители на организациите на и за хората с увреждания, определени от самите тях - Васил Долапчиев, Весела Одажиева, Ива Поповска и Илиана Малинова.