Една от целите в проекта на Националната стратегия за детето 2019-2030 година е да се подпомогнат родителите при отглеждане на децата като се развива тяхната родителска компетентност. Това каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков в отговор на въпрос, зададен по време на парламентарния контрол. Стратегията разглежда благосъстоянието на детето като неразривно свързано с благосъстоянието на семейството и с подкрепата за родителите, добави той.

В изказването си Петков подчерта, че визията на новия стратегически документ се изразява в това „Всяко дете в България, на всеки етап от детството си, да живее и развива своя потенциал в интегрирана здравословна, сигурна и насърчаваща развитието му среда, която гарантира неговите права и благосъстояние, при осигурена подкрепа на родителите и на професионалистите, които полагат грижа за децата“.

Министърът на труда и социалната политика обърна внимание, че дейностите и мерките в стратегията следват жизнения цикъл на детето от 0 до 18 години. Този подход позволява подкрепата от страна на държавата да бъде насочена към децата и семействата в точния момент, в който те се нуждаят от нея в съответствие с възрастовите особености на детето. По този начин се отговаря по-адекватно на нуждите му, които са различни в различните периоди на детството. Подходът, основан на жизнения цикъл дава възможност за планиране по интегриран начин, за интервенции с особено внимание и подкрепа за семейството, което е естествената и най-добра среда за развитието на едно дете.

Стратегията се основава на „дете-центрирания подход“, който поставя детето и неговите най-добри интереси в центъра на политиките, програмите и услугите за децата и семействата. Този подход разглежда детето като носител на права, а не като пасивен обект на въздействие от страна на възрастните. Една от основните отправни точки е разбирането, че развитието и подкрепата към децата следва да бъдат насочени към развитие на компетентности, необходими за живот през 21 век, каза министър Петков.

Той подчерта, че по време на подготовката на стратегията е отчетено мнението на колкото е възможно повече заинтересовани страни, включително и на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето.