Сдружение „Мрежа за инициативи решения” внесе сигнал до Омбудсмана заради законодателни промени, които ощетяват граждани и фирми.

В сигнала се посочва, че промените направени в Изборния кодекс през декември отлагат въвеждането на електронното дистанционно гласуване

С промените се нарушава правото на Европейския съюз и Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, отбелязват от гражданското сдружение.

Става дума за усвоените европейски средства по проект „Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване“ по оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос „Административно обслужване и е-управление”, който има за цел изграждането на пилотна система за дистанционно електронно гласуване. Бенефициент по проекта е Държавна агенция „Електронно управление”, неговата стойност е 1 499 959.00 лв. със срок 21 месеца. “…Министерски съвет, чрез подвластната му Държавна агенция „Електронно управление”, неправомерно и нецелесъобразно усвояват европейски и национални средства, които няма да намерят ефективното си предназначение да спомогнат изграждането на пилотна система за дистанционно електронно гласуване. Разходваното напразно на национално съфинансиране ощетява държавния бюджет, с това и българските данъкоплатци”, се казва още в сигнала.


От Сдружение „Мрежа за инициативи и решения” алармират и за други два проблема. Единият е свързан с влезлите в сила на 30.12.2016г. законодателни промени в Закона за особените залози. Според организацията с нея се дава господстващо положение на определени субекти, които без особени основания могат да пристъпят към изпълнение на заложени в тяхна полза търговски предприятия, да управляват тези предприятия чрез назначения от тях управител без да имат значение мнението и решенията на съдружниците и акционерите на дружествата залогодатели.

Другият проблем е свързан със законопроект за изменение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, с който се дава възможност Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество да предявява осъдителни искове срещу лица, за които не е установено със съдебен акт, че са извършили престъпление в следствие на което са придобили имущество. „Считаме, че тези законодателни промени уронват института на гражданската конфискация, като превръщат закона, който би трябвало да урежда практическата й реализация в инструмент за контролиране имуществото на българските граждани”, пишат от организацията в сигнала.