Над 15 000 души са били подкрепени по 124 проекта, финансирани от Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ) към Министерството на труда и социалната политика (МТСП) през 2018 г. Това стана ясно по време на заседание на Управителния съвет на фонда, на което беше приет отчет за дейността за изминалата година.
Със средства от Фонд „Социална закрила“ са финансирани дейности, с които е подпомогнато функционирането на 36 обществени трапезарии, 10 социални услуги и 11 проекта за организиране и провеждане на културни, спортни и други мероприятия, насочени към потребители на функциониращи социални услуги. Финансирани са и 67 проекта за реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги.
При реализирането на дейностите на ФСЗ през 2018 г. са усвоени 6 065 367 лв. Разходването на средствата е по две програми „Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход” и „Социално включване на други рискови групи от населението”.
Чрез дейността си ФСЗ дава възможност на организациите от неправителствения сектор да се утвърдят като доставчици на социални услуги и да получат подкрепа за реализиране на инициативи, които не могат да бъдат подкрепени по друг начин. Фондът предоставя гъвкави възможности за финансиране на иновативни подходи и програми в областта на социалните услуги и социалното подпомагане. Фонд „Социална закрила“ подпомага лица и семейства в затруднено положение, когато са изчерпани всички други нормативно определени възможности.