31 154 дела за извършени престъпления са приключили през 2018 г. От тях 10 176 са завършили с ефективни присъди, 14 989 - с условни, 794 - с оправдателни, 295 - с прекратяване, а 4 900 - с освобождаване от наказание. Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

Според статистиката, престъпления се извършват от по-младите хора. На-много са общоопасните престъпления (катастрофи, наркотици), следвани от кражби. През 2018 г. са осъдени 98 души за 89 убийства (довършени и опити). Над 200 души са осъдени за разврат и престъпления срещу личността.

Данните:С ефективни и условни присъди са приключили делата за 25 165 извършени престъпления, което е с 5.9% по-малко в сравнение с 2017 година. От всички престъпления, завършили с осъждане, 12 781 (50.8%) са извършени през 2018 г., 7 772 (30.9%) - през 2017 г., а 4 612 (18.3%) - през предходни години. 

През 2018 г. обвиняеми са били 30 007 души.

От тях с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 9 663 лица, или 32.2% от общия брой на обвиняемите;

условно осъдени са 14 310 лица (47.7%);

освободени от наказателна отговорност са 5 011 лица (16.7%);

оправдани са 718 обвиняеми лица (2.4%);

прекратени са делата на 305 лица (1.0%).

Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2018 г. е 23 973, което е със 7.1% по-малко в сравнение с 2017 година.

Осъдените непълнолетни лица (14 - 17 години) са 999, или 4.2% от всички, получили присъди.

През 2018 г. коефициентът на криминална активност е 395 на 100 000 души от хората, които могат да носят наказателна отговорност. Коефициентът намалява с 6.2% в сравнение с 2017 година.

Най-висок е коефициентът на криминална активност за възрастовата група 18 - 24 години - 1 127 осъдени на 100 000 души от съответното население.

При по-възрастните хора намалява криминалната активност. При хората на възраст 50 и повече години той е 117 на 100 000 души от населението в тази възрастова група.

Коефициентът на криминална активност на непълнолетните лица е 400 на 100 000 души от населението, като най-висок е за лицата на възраст 17 години - 661 на 100 000 души от населението на тази възраст.

През 2018 г. най-много са общоопасните престъпления - 13 065, или 51.9% от общия брой на престъпленията, завършили с осъдителни присъди. Осъдените за извършването на този вид престъпления са 11 736, или 49.0% от общия брой на осъдените лица.

В сравнение с предходната година през 2018 г. се увеличават както на броя на престъпленията (с 1.8%), така и на броя на осъдените лица (с 1.3%).

В структурата на общоопасните престъпления най-голям е броят на престъпленията по транспорта и съобщенията - 10 108, или 77.4% от общия им брой. За извършването им са осъдени 9 250 лица, или 78.8% от осъдените за извършени общоопасни престъпления.

Престъпленията, свързани с наркотици, през 2018 г. са 2 360, а наказаните за тях лица са 1 963.
На второ място от осъдителните присъди са за престъпления против собствеността. С осъдителна присъда са приключили делата за 4 951 извършени престъпления (19.7% от всички, завършили с осъждане). Това е с 13.0% по-малко в сравнение с предходната година. Осъдените лица са 5 579, или 23.3% от общия брой на осъдените през 2018 година.

Най-разпространени са кражбите на имущество. Това са 64.5% от този вид престъпления против собствеността и 12.7% от всички осъдителни присъди. С осъдителна присъда са приключили делата за 3 193 извършени кражби, а осъдените за тях лица са 3 802.

Грабежите са сред най-тежките престъпления против собствеността - през 2018 г. за 539 грабежа са осъдени 641 лица.

За извършени 515 измами са осъдени 525 лица. Това е 9.4% от всички осъдени за престъпления против собствеността.

През 2018 г. осъдителни присъди са получили 1 307 извършители на престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции. Това е 5.2% от всички наказани престъпления. За извършването им са осъдени 1 280 лица, или 5.3% от общия брой на осъдените лица. 
Най-разпространеното престъпление е незаконното преминаване на държавната граница. За 617 нарушения на държавната граница са осъдени 666 лица, или съответно 47.2% от престъпленията и 52.0% от осъдените за престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции. В сравнение с 2017 г. е регистриран спад с 23.9% на престъпленията, завършили с осъждане, и с 25.8% на осъдените лица за извършването на този вид престъпления.

За 58 каналджийски операции са осъдени 81 души. Това е 6.3% от наказаните за престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции.

През 2018 г. с осъдителна присъда са приключили делата за 1 797 извършени престъпления против стопанството. Това са 7.1% от общия брой на наказаните престъпления. За каналджийство са осъдени 1 767 души, или 7.4% от всички осъдени.
През 2018 г. са наказани 1 690 престъпления против личността (6.7% от всички престъпления, завършили с осъждане). За извършването им са осъдени 1 444 души, или 6.0% от общия брой на лицата с влезли в сила присъди през годината.

Сред престъпленията против личността най-много са причинените телесни повреди. С осъдителна присъда са завършили 730 дела. Броят на осъдените за извършването на този вид престъпления е 700. Това е 48.5% от общия брой на осъдените за извършени престъпления против личността.


С изключително висока обществена опасност сред престъпленията против личността са умишлените убийства. С осъдителни присъди са завършили делата за 89 убийства (довършени и опити), като за извършването им са осъдени 98 лица.

С осъждане са приключили 255 наказателни дела за разврат, а осъдените по тях са 208.

Наказаните през 2018 г. изнасилвания (довършени и опити) са 63, като за тях са осъдени 65 извършители.
За трафик на хора с осъдителни присъди са завършили 112 наказателни дела. Осъдените лица за този вид престъпления са 43.

Осъдени лица за други видове престъпления

През 2018 г. са осъдени за извършването на:

документни престъпления - 785 души (3.3% от всички осъдени);

престъпления против брака, семейството и младежта - 585 души (2.4%);

престъпления против реда и общественото спокойствие - 539 души (2.2%);

престъпления против правата на гражданите - 157 души (0.7%);

за престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система са осъдени 94 души (0.4%).

Броят на осъдените мъже е 21 951, или 91.6% от всички осъдени лица. Най-голям е делът на мъжете с влязла в сила присъда във възрастовата група 30 - 39 години - 27.2% от общия брой на осъдените мъже.

Осъдените жени са 2 022 (8.4%).

Коефициентът на криминална активност на мъжете е 751 на 100 000 души от наказателноотговорните мъже, а на осъдените жени - 64 на 100 000 души от съответното население.

В структурата на осъдените лица по наложени наказания най-голям е относителният дял на лишените от свобода. През 2018 г. те са 19 615, или 81.8% от общия брой на осъдените лица. Най-висок е относителният дял на лишените от свобода за срок до 6 месеца (54.4% от всички осъдени на лишаване от свобода), следвани от лишените от свобода за срок от 6 месеца до 1 година - 28.0%.

Наказанието пробация е наложено на 2 960 лица (12.3% от всички осъдени), глоба - на 1 221 лица (5.1%), а обществено порицание - на 175 лица. На доживотен затвор са осъдени двама.