Министерският съвет одобри Плана за действие за държавните концесии за периода 2019-2020 г. Документът е разработен в съответствие с Националната стратегия за развитие на концесиите и служи за определяне на концесиите, чрез възлагането на които ще се изпълнят целите и приоритетите, включени в стратегията.

Очакваните резултати от изпълнението на Плана са: привличане на частния капитал за изпълнение на строителство и услуги; използване на професионалния опит на икономическите оператори в областта на организацията и управлението на строителството и предоставянето на услуги и на тяхното финансово управление; освобождаване на администрацията от несвойствени дейности, в резултат на които се изразходват неефективно публични средства; задоволяване на належащите нужди на обществото от качествени инфраструктурни, рекреационни и други обществени услуги, при най-добро съотношение качество-цена; развитие на качествени и достъпни инфраструктура и услуги от обществен интерес чрез партньорство между публичните органи и икономическите оператори; икономическа ефективност при управлението на публичната собственост в защита интереса на гражданите и обществото.

Останалите очаквани резултати от изпълнение на Стратегията за концесиите, която е с хоризонт на действие до 2027 г., се предвижда да се изпълнят през следващия програмен период.