Театър 199 „Валентин Стойчев“ обявява седмото издание на конкурса на името на голямата българска актриса Славка Славова за написване на камерна пиеса /до четири действащи лица/ на съвременна тематика.

Награден фонд
Една награда от 5000,00 лева.
Задължение на Театър 199
Да осъществи сценична реализация и постановка на драматургичния текст на своята сцена
не по-късно от 18 месеца от датата на обявяване на резултатите от конкурса.

Условия
Пиесите, участващи в конкурса, трябва да предполагат спектакли не по-дълги от 90 минути.
Те не трябва да са:
– публикувани под каквато и да било форма, включително в Интернет или на електронен
носител;
– участвали в други конкурси за драматургия;
– поставяни на сцена.
Авторите:
– не трябва да са по-възрастни от 39 години;
– могат да участват в конкурса само с една творба;
– с участието си в конкурса авторът на отличената пиеса поема задължението да не предоставя права за публичното ѝ представяне на друг театър в срок от 12 месеца след излизане на премиерата в Театър 199 „Валентин Стойчев“.

Провеждане на конкурса
– Журито ще отличи не повече от една пиеса.
– Конкурсът е анонимен. Върху текста трябва да е изписано само заглавието на пиесата.
– Текстът се предлага в разпечатан вид (12-14 пункта на шрифта) и по желание на автора
в електронен вариант за евентуалното му представяне в уебстраницата на театъра
след обявяване на резултатите и при съгласие на автора.
– Текстът трябва да е придружен от запечатан плик, съдържащ следната информация:
1. Заглавието на творбата;
2. Името на автора;
3. Неговият ЕГН;
4. Телефон за контакт.

Срокове
Текстовете трябва да постъпят в Театър 199 не по-късно от 31.01.2022 г.
Текстове, изпратени като препоръчана пратка по пощата трябва да носят клеймо с дата
не по-късна от 31.01.2022 г. и да бъдат адресирани както следва: София 1000; ул. „Славянска“ 8;
Театър 199 „Валентин Стойчев”; За Конкурса „Славка Славова“.
Приемането на текстове се извършва в Администрацията на Театър 199 „Валентин Стойчев“
всеки работен ден от 14.00 ч. до 16.00 ч.

Резултати
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 23 март 2022 г. на уебстраницата на Театър
199 „Валентин Стойчев“ и чрез електронните и печатни медии, партньори на театъра.
За повече информация: тел. 02/ 987 08 72 (14.00-16.00 ч.).
Театър 199 „Валентин Стойчев“ конкурс „Славка Славова“ – седмо издание